VEDTÆGTER

 NSBL revideret 19-3-2023)

VEDTÆGTER FOR NYBORG SLOT BUELAUG

 1. NAVN:

  • - Foreningens navn er "Nyborg Slot Buelaug".

  • - Foreningen er hjemmehørende i Nyborg.

 2. FORMÅL:

  A: At medlemmerne udvider deres kendskab til historiske buer og pile.
  B: At medlemmerne lærer at skyde med disse.
  C: At arrangere bueskydningsstævner for historiske buer.
  D: I samarbejde med Østfyns Museer at formidle og levendegøre middelalderen gennem 
  deltagelse i historiske markeder, demonstrationer og lignende arrangementer.

  E: At der lægges vægt på det sociale samvær i lauget.
  F: At klubben internt omfatter klassisk bueskydning generelt. Accepterede buetyper er bl.a.

  Diverse typer langbuer, recurvebuer og rytterbuer.
  Der kan anvendes sigtemidler i forbindelse med den almindelige træning i klubben, men ikke ved laugskydninger, hvor det vil give for stor en fordel. Ved øvrige arrangementer i klubben tages der stilling til, om der kan anvendes sigtemidler ud fra arrangementets art. Ved deltagelse i historiske markeder eller andre historiske aktiviteter accepteres påmonterede sigtemidler ikke, da vi her tilstræber en vis autenticitet. 
  Compoundbuer, armbrøst og jagtspidser er ikke tilladt

 3. MEDLEMMER:

  • - Et kommende medlem kan deltage frit i 2 laugsaftener. Ønskes fortsat deltagelse i laugets aktiviteter, skal indmeldelse finde sted.

  • - Enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål og idégrundlag, er medlem af foreningen.

  • - Et medlem som ikke respekterer nærværende vedtægter, eller beslutninger som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen.

  • - Hvis bestyrelsen ekskluderer et medlem, har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

    Børn under 15 år skal være ifølge med et voksent medlem.

 4. BESTYRELSEN:

  • - Nyborg Slot Buelaug drives af en bestyrelse på fem medlemmer (formand, næstformand, sekretær, kasserer, og et bestyrelsesmedlem).

  • - Generalforsamlingen vælger en formand, næstformand, sekretær, kasserer og et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmedlemmerne er på valg hvert andet år, således at formanden, sekretæren, og bestyrelsesmedlemmet er på valg i lige år og næstformanden og kassereren i ulige år. Der vælges en suppleant. Suppleanten er på valg hvert år.

  • - Bestyrelsen er ansvarlig for:
   -At varetage laugets interesser efter de vedtagne vedtægter.
   - Almen etik og moral i lauget, herunder overholdelse af skyderegler. - Formand og kasserer tegner lauget udadtil.

En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af

foreningens vedtægter.

Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som

medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved

beslutningen om eksklusion.

Et medlem der er ekskluderet af en bestyrelse, men ikke af en generalforsamling, kan optages

igen ved en bestyrelsesbeslutning.

5. KONTINGENT

 • - Det årlige kontingent fastsættes på generalforsamlingen.

 • - Kontingent er fastsat til 300,00 kr.

 • - Studerende og juniorer betaler 150,- kr. årligt.

 • - Husstandskontingent: Der betales fuld kontingent for een voksen. Derefter betales 100,- kr. pr. person, uanset om det er børn el. voksne.

 • - Passive medlemmer betaler 100 kr. årligt. Passive medlemmer kan kun deltage i sociale arrangementer, ikke i skydning.

 • - Ved indmeldelse efter 1. august betales halv kontingent.

 1. GENERALFORSAMLING:

  • - Generalforsamlingen er laugets højeste myndighed.

  • - Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt, senest ved udgangen af marts måned og indvarsles ved email eller almindeligt brev til samtlige medlemmer senest 30 dage før.

  • - Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

  • - Beslutninger træffes ved almindeligt flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede.

  • - Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.

  • - Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

  • - Alle medlemmer der ikke er i kontingentrestance er stemmeberettigede, og har taleret på generalforsamlingen.

  • - Kun fremmødte medlemmer kan afgive stemme på generalforsamlingen.

  • - Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 14 dages varsel, og kan ligeledes afholdes efter at der til bestyrelsen skriftligt er fremsat begæring med angivelse af dagsorden fra mindst 2/3 af medlemmerne. En sådan ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 30 dage efter at begæringen er modtaget.

   Dagsorden for generalforsamlingen:

   1: Valg af dirigent og referent.
   2: Bestyrelsens beretning.
   3: Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
   4: Fremlæggelse af budget.
   6: Fastsættelse af kontingent
   7: Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant. 8: Valg af revisor og revisorsuppleant.
   9: Eventuelt.

 2. ØKONOMI:

  • - Regnskabsåret følger kalenderåret.

  • - Nyborg Slot Buelaugs medlemmer eller bestyrelsen hæfter ikke personligt for de økonomiske dispositioner som lauget indgår.

 3. ANSVAR:

  • - Medlemmerne skal overholde de sikkerhedsregler som bestyrelsen opstiller. Hvis det ikke sker, kan det føre til øjeblikkelig eksklusion.

  • - Lauget har intet ansvar overfor eventuelle uheld. I så fald gælder medlemmets egen ansvars- /ulykkesforsikring.

  • - Hvis et medlem af Nyborg Slot Buelaug ikke lever op til laugets vedtægter, kan medlemmets medlemskab tages op til revision i lauget.

  • - Nyborg Slot Buelaug er upolitisk og religiøst uafhængig, hvorfor laugets navn eller virke ikke kan bruges i politisk eller religiøst henseende.

  • - Laugets medlemmer kan frit deltage i historiske markeder i ind- og udland under Nyborg Slot

Buelaugs navn. Her skal medlemmerne efterleve laugets formål og vedtægter.

 • - Medlemmerne skal under historiske markeder, demonstrationer og lignende arrangementer fremstå historisk korrekt.

 • - Til bueskydningsstævner og markeder m.m. udpeges en talsmand som er mellemled til arrangøren - inden, under og efter arrangementet.

 • - Nyborg Slot Buelaugs medlemmer skal afholde sig fra voldelig og upassende adfærd. Overholdes dette ikke, kan bestyrelsen ekskludere vedkommende med øjeblikkelig virkning.

 • - Medlemmerne skal opføre sig hensigtsmæssigt i naturen.

9. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG LAUGETS OPLØSNING:

 • - Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer herfor på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

 • - Der skal i indkaldelsen til generalforsamlingen redegøres for forslaget.

 • - Stk. 1 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

 • - Ved opløsning af Nyborg Slot Buelaug, tilfalder laugets værdier Østfyns Museer til brug i formidling eller andet alment/kulturelt formål.

  Således vedtaget på den stiftende generalforsamling den 25. september 2012, og senest ændret på ordinær generalforsamling den 19. marts 2023.