BESTYRELSE

Nyborg Slot Bugelaugs bestyrelse.

Oldermand Ole Hansen,- Tlf: 30345547- olefisk@privat.dk

Næstformand Per Jørgensen - mailto:perprivat@hotmail.com

Kasserer Lars Clemensen,- Tlf:41501713 - maretti-clemensen@turbupost.dk

Sekretær Heidi P. Neumann - Tlf: 40592791 -  heidi.papp.neumann@region.dk

Bestyrelsesmedlem Senad Bajramovich. - Tlf: 28102555 - senbaj@yahoo.dk

Bestyrelsessuppliant  Ole Brandt  -  ole7br@gmail.com 

Niels Glud. Bilagskontrollant.

Erik Jensen  Billagskontrl.suppleant -  erikogella@gmail.com 


Generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug d. 14.marts 2018

Ad. 1 som aftens dirigent/ordstyrer havde bestyrelsen foreslået Steen, som blev accepteret med applaus.

Som optakt til generalforsamlingen holdt Steen mandtal Der deltog 19 klubmedlemmer, som kasseren Lars kunne bekræfte, alle var stemmeberettiget, da kontingentet var betalt forud for generalforsamlingen.

Steen fastslog desuden at generalforsamlingen er lovlig, da den er varslet jf. Vedtægterne.

Herefter indledte den konstituerede formand Per, med at tydeliggøre aftenens fordeling af ordstyrefunktion, således at han varetager den under pkt. 6a, da det var et forslag indgivet af Armbrøstlauget som fremlægges af Steen. Steen har ordstyrefunktion under alle andre punkter.

Ad. 2) Aftenens referent blev undertegnede. Aftens stemmetællere blev Magdalene og Ole B

Ad. 3) Formanden/ bestyrelsens beretning blev læst op af Lars, da Ole var syg.

Formandens beretning er vedhæftet referatet. Der var stor ros og taknemmelighed til de medlemmer der er klubbens arbejdskraft både internt og ikke mindst eksternt.

Ad.4) Regnskabet for 2017 blev gennemgået af kasseren/Lars, alle poster blev uddybet mundtligt. Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen således det kan afleveres til kommunen.

Ad.5) Næste års budget(2018) blev fremlagt af kasseren/Lars.

Budgettet blev drøftet, da der er flere ubekendte poster, idet vi primært tjener vores penge på alle de kulturelle arrangementer vi deltager i. Vi blev enige om, at kassebeholdningen skulle være buffer for uforudsete udgifter. Lars hænger det reviderede budget op, på opslagstavlen i klubhuset, hvor det plejer at hænge. Det var posterne skydebane der blev reduceret til 10.000 og middelalder til 1500.

Ad. 6) Indkomne forslag:

6a) Sammenlægning af Nyborg Slot Buelaug og armbrøstlauget, præsenteret v. Steen.

Der blev drøftet fordele og ulemper primært ift. økonomi og sikkerhed.

Forslaget blev nedstemt af 11 der stemte imod og 6 der stemte for samt 2 blanke stemmesedler.

Der er dog bred opbakning til, at vi står sammen på vores kulturelle arrangementer, da armbrøstskytterne også er medlem i Nyborg Slot Buelaug.

6b) Regulering af familiekontingent v. kasser Lars.

Familiekontingentet forslås reguleret, således at første medlem betaler almindeligt kontingent på 300kr. De næste medlemmer betaler 100kr.

Der bliver et indmeldelsesgebyr på 50kr.

Der var afstemning ved håndsoprækning med 18 for, hvorfor det blev vedtaget.

6c) Fastsættelse af dato for sidste rettidig indbetaling af kontingent bliver ultimo februar. Såfremt man betaler efter denne dato, vil ny indbetaling af kontingent medfører et indmeldelsesgebyr på 50kr.

Stemmefordeling: 15 for, 2 imod og 2 blanke, derfor er forslaget vedtaget.

6d) Bestyrelsen ønskede at de to forslag 6d)og 6e)blev stillet op over for hinanden. Da det handler om vedtægtsændringer vil det forudsætter 13 stemmer for det ene forslag kan vedtages. Begge forslag var vedlagt indkaldelsen 6d) var bestyrelsen forslag til ansvarsformulering, 6e) var Jørgen K's forslag. Eksklusionskriteriet var kardinalpunktet og blev drøftet både for og imod begge forslag.

Afstemning 10 for bestyrelsens forslag, 1 for Jørgen K's forslag, 4 stemte nej og 4 var blanke. Da der ikke for 2/3 flertal for hverken 6d) eller 6e) gælder de eksisterende vedtægter frem til næste generalforsamling eller evt. Ekstraordinær generalforsamling som kunne omhandle vedtægtsændringer.

Ad 7) Fastsættelses af kontingent.

Uændret fraset justeringen af familiekontingentet jf. Pkt. 6b) Senior 300kr Junior 150 kr Passive 100 kr.

Ad 8) Valg af bestyrelse:

På valg er formand Ole, som ønsker genvalg - genvalgt med applaus in absentia

På valg bestyrelsesmedlem Thomas- ønsker ikke genvalg. Stor applaus for indsatsen.

På valg Senad- ønsker genvalg- genvalgt med applaus Bestyrelsen forslog undertegnede til bestyrelsesmedlem, stemt ind.

Derfor behov for ny suppleant, Ole B valgt med applaus.

Revisor/bilagskontrollant på valg Niels Gluud- ønsker genvalg, blev genvalgt med applaus in absentia

Revisor/bilagskontrollant-suppleant: Erik blev valgt med applaus

Ad 9) Eventuelt:

Grundet ønsket om vedtægtsændringer jf. Pkt. 6 d og e, blev nedsat en arbejdsgruppe; Magdalene blev valgt som tovholder for gruppen, Steen og Pernille blev også medlemmer. For bestyrelsen deltager Lars kasser, som klubbens ansigt udad til.

Der var generelt ytringer om at en ekstraordinær generalforsamling til vedtagelse ville være hensigtsmæssigt i år. Vi hører nærmere fra arbejdsgruppen.

Opvaskemaskinen

Det henstilles til at alle starter maskinen og ikke mindst tømmer den inden snavset porcelæn sættes ind i det rene. Med andre ord, anvend sedlen på bordet til at vise om maskinen indeholder rent eller beskidt service!

Når medlemmer ønsker vedtægtsændringer vil det fremadrettet forudsætte, at man først skriver det gældende afsnit ind Derefter skrives ændringsforslaget med tydelig angivelse af det er et forslag, dette for at lette afstemningen på generalforsamlingen.

Med den konstituerede formands kloge ord:

"Vi skal være glade for at bo i et land med forenings og ytringsfrihed" blev generalforsamlingen afrundet.

Referent: Heidi P.N.