BESTYRELSE

Nyborg Slot Bugelaugs bestyrelse.

Oldermand Ole Hansen,- Tlf: 30345547- olefisk@privat.dk

Næstformand Per Jørgensen - mailto:perprivat@hotmail.com

Kasserer Lars Clemensen,- Tlf:41501713 - maretti-clemensen@turbupost.dk

Bestyrelsesmedlem Thomas Rydahl, - 

Bestyrelsesmedlem Senad Bajramovich. - Tlf: 28102555 - senbaj@yahoo.dk

Bestyrelsessupleant, Heidi Neumann,- Tlf: 40592791 -  Heidi.amager@gmail.com


Niels Glud. Bilagskontrollant.

Klaus Larsen Bilagskontrollant/suppleant.


Referat af generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug
Afholdt 14-3-2017 i klubhuset.


Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Bestyrelsens beretning

  3. Fremlæggelse af revideret regnskab

  4. Fremlæggelse af budget

  5. Behandling af indkomne forslag. Bestyrelsen foreslår en rabatordning til husstande: Der betales for en voksen, efterfølgende betales der 50,00 kr. pr. person uanset om det er børn eller voksne.

  6. Orientering om eksklusion af medlem

  7. Fastsættelse af kontingent

  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleant.

På valg er: Næstformand Per Jørgensen (modtager genvalg)

Kasserer Lars Clemensen (modtager genvalg)

Jørgen Kirknæs udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Senad Bajramovic.

Suppleant: Bestyrelsen foreslår Heidi Neumann

  1. Valg af revisor og revisorsuppleant

  2. Eventuelt


Referat

Formanden bød velkommen og gik til punkt 1 på dagsordenen.

Steen Beyer blev foreslået og valgt til dirigent. Billy Larsen blev foreslået og valgt til referent.

Dirigenten takkede for valget. Han konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i overensstemmelse med vedtægterne, og at dagsordenen ligeledes var i overensstemmelse med vedtægterne. Dirigenten noterede, at der var 23 deltagere med stemmeret og efterspurgte stemmetællere. Pernille og Magdalene blev foreslået og valgt.

Dirigenten gav derefter ordet til formanden for aflæggelse af beretning.


Bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde beretningen, og nævnte herunder de mange arrangementer, som buelauget har deltaget i. Nogle arrangementer blev primært afholdt for at få penge i kassen, andre en del af vores formidlingsarbejde.

Formanden fremhævede det nye Sankt Mads Marked med pilgrimsvandring, messe og diverse boder.

Han nævnte kort nogle udskiftninger i bestyrelsen.

Medlemsundersøgelsen vil blive hængt op i klubhuset. Næstformanden ville gennemgå undersøgelsen under eventuelt, men formanden nævnte, at bestyrelsen fandt resultatet af undersøgelsen særdeles tilfredsstillende. Det var i det væsentligste i tråd med bestyrelsens arbejde og ideer og passede godt med laugets formål.

Formanden takkede medlemmerne for det store arbejde, de har lagt i lauget. Men der er stadig arbejde at gøre i 2017. Der er indkøbt en buskrydder og en trailer med net, så nu er der grundlag for at få lavet den sidste oprydning.

Herefter gav formanden ordet videre til generalforsamlingen. Der kom kun et enkelt spørgsmål vedrørende hjemmesiden.

Dirigenten satte beretningen til afstemning.

Beretningen blev vedtaget enstemmigt.


Regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab. Der var ingen bemærkninger udover et enkelt spørgsmål vedrørende udgifter til møder og kørepenge, fordi der ikke stod noget under mødeudgifter. Svaret var, at medlemmerne ikke bruger laugets penge, men arbejder idealistisk.

Dirigenten satte regnskabet til afstemning.

Regnskabet blev vedtaget enstemmigt.


Budget

Kassereren gennemgik budgettet for 2017. Han bemærkede, at der ikke var sendt ansøgninger til fonde og derfor ikke beregnet noget her. Der skal søges til specifikke ting, og i øjeblikket er der ikke aktuelle planer om større anskaffelser.

Magdalene spurgte til skiver og foreslog halmskiver. Svaret var, at bestyrelsen har besluttet, at det letteste og billigste er at gøre, som vi gør nu. Så længe økonomien er til det, findes det bedst at gøre dette.

Dirigenten satte budgettet til afstemning.

Budgettet blev vedtaget enstemmigt.


Indkomne forslag

Der var kun kommet et forslag. Bestyrelsen foreslog en ændring til vedtægternes paragraf 5, kontingent.

Der kom en enkelt indvending til en sproglige formulering i forslaget. Forsamlingen enedes om at ændre forslagets formulering fra "...50 kr. for, uanset om det er..." til "...50 kr. pr. person, uanset om det er..."

Desuden blev bestyrelsen spurgt, om de havde regnet på de økonomiske konsekvenser. Bestyrelsen havde ikke regnet på det, men fandt, at det umiddelbart var af mindre betydning.

Dirigenten satte forslaget til afstemning. Der var begæret skriftlig afstemning.

Afgivne stemmer: 23

For stemte 21

Imod stemte 2

Forslaget blev vedtaget.


Orientering om eksklusion af et medlem

Bestyrelsen havde modtaget en skriftlig klage over et medlem, der havde optrådt upassende overfor klageren. Bestyrelsen havde derfor i overensstemmelse med vedtægternes paragraf 8som omhandler medlemmers upassende optræden, besluttet at ekskludere det pågældende medlem.

Der var nogen uenighed om bestyrelsens mandat til at ekskludere uden afstemning på generalforsamlingen, idet to andre punkter om eksklusion nævner, at beslutningen skal godkendes af den næstkommende generalforsamling. Drøftelserne mundede ud i en erkendelse af, at der er tale om forskellige forhold. Der var dog enighed om det nyttige i at få set lidt nærmere på vedtægterne ved lejlighed således, at sådanne uklarheder kan fjernes.

Der var derefter ikke yderligere bemærkninger til punktet.


Kontingent

Kontingentet beholdes på nuværende niveau. Det netop vedtagne hustandskontingent får først virkning fra 2018.


Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant

Valg til næstformand: Per Jørgensen genvalgt uden modkandidat.

Valg til kasserer: Lars Clemensen vagt uden modkandidat.

Valg til bestyrelsesmedlem. Jørgen Kirknæs træder ud af bestyrelsen. Bestyrelsen foreslog Senad Bajramovic. Senad Bajramovic valgt uden modkandidat.

Valg til bestyrelsessuppleant: Heidi Neumann foreslået af bestyrelsen og valgt uden modkandidat.


Valg af revisor og revisorsuppleant

Valg til revisor: Niels Glud genvalgt uden modkandidat.

Valg til revisorsuppleant: Claus Larsen genvalgt uden modkandidat.


Eventuelt

Per Jørgensen gennemgik medlemsundersøgelsen. Der var kommet 36 svar, hvilket svarer til lidt over 60 %.

Medlemmerne fandt det vigtigt at deltage i markederne.

Ligeledes var det vigtigt selv at lave buer og pile.

Spørgsmålet om vigtigheden af, at buelauget kunne levere tøj og udstyr til låns blev ikke prioriteret så højt. Besvarelserne svævede lidt her.

De fleste vil deltage i arbejdsdagene i lauget.

Et flertal fandt de sociale arrangementer vigtige.

Deltagelse i skydninger var ikke vægtet så højt.

Den historiske vinkel blev fundet vigtig af de fleste. Bestyrelsen gav udtryk for at ville koncentrere kræfterne lidt mere omkring dette punkt.


Magdalene foreslog, at bestyrelsen får gennemgået vedtægterne, og at bestyrelsen udarbejder et ordensreglement.


Med hensyn til gravearbejdet på slotspladsen og betydningen for Danehofmarkedet og kampdagen kan det slås fast, at der bliver afholdt Danehofmarked og kampdage, om end i en noget indskrænket form, idet slotspladsen og området ved biblioteket er lukket.


Magdalene orienterede om et foredrag om hypnose. Det afholdes i klubhuset d. 27-3-2017 kl. 1900.


Steen kunne orientere om, at han og Pernille gifter sig på Danehofmarkedets første dag. Det sker kl. 16.00 med efterfølgende reception kl. 16.30


Der var ikke yderligere til punktet, hvorefter dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.


Referent

Billy Larsen