BESTYRELSE

Nyborg Slot Bugelaugs bestyrelse.

Formand: Ole Brandt - Tlf: 4021 5787 - 

Næstformand: Anja Nielsen -  

Kasserer: Søren Bonde - Tlf: 3114 3316

Bestyrelsesmedlem: Erling Krog Rasmussen - Tlf: 3137 5339 - 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen kirknæs - Tlf: 6074 6805 - nsblforening@gmail.com

Bestyrelsessuppleant: Alice Kirknæs

Revisor: Niels Glud.

Revisersuppleant:  Steen - 
Referat af generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug 4-4-2021 kl. 12.00.

Formand Ole Brandt bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Ole Hansen som dirigent, og han blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der var 10 fremmødte. Ole Brandt blev valgt som referent.

Erling og Billy blev valgt som stemmetællere.
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Ole B. Den blev vedtaget.

Kassereren aflagde årsregnskabet. Det så fornuftigt ud på trods af at der har været corona i hele perioden. Der var endda et overskud på 2675 kr. Vi har så heller ikke haft de store udgifter i 2020 pga. corona.

Vi er p.t. 60 medlemmer i alt - 46 voksne, 1 studerende, 8 børn og 5 passive.
Dirigenten takkede Lars for tro tjeneste som kasserer i hele klubbens historie.
Budgettet blev fremlagt af kassereren. Der er ikke de store ændringer i forhold til sidste år.

Indkomne forslag. Der var to forslag til ændringer i vedtægterne. Det første vedr. fremstilling af buer blev vedtaget enstemmigt. Det andet vedr. eksklusion blev vedtaget med 9 stemmer for og 1 blank.

De nuværende kontingenter forbliver uændrede.

Bestyrelsen foreslog Søren Bonde som kasserer, og han blev valgt. Han var ikke selv til stede, da han var forhindret i at komme. Anja Nielsen blev genvalgt som næstformand. Alice blev genvalgt som suppleant. Niels Glud og Steen Beyer blev genvalgt som henholdsvis revisor og revisorsuppleant.

Vi holder arbejdsdag på lørdag fra kl. 9, hvor vi primært skal have lavet terrassen ved bålhytten.

Det blev diskuteret hvorvidt vi skal slå klassen for træbuer og fiberbuer sammen til en klasse, men der blev ikke konkluderet noget. Det bliver op til bestyrelsen at beslutte hvad vi gør.

Der blev ytret ønske om flere 3D dyr. Vi har 11 i alt, men til banen der bliver lavet hos Niels Glud, kunne det måske være ønskeligt med flere. Formanden følger op på det.

Der blev spurgt om det er nødvendigt at admin skal godkende indlæg i vores facebookgruppe, før det bliver lagt op. Ole B snakker med admin om det.

Mødet blev hævet kl. 12.55. Referent Ole Brandt 
Referat af Nyborg Slot Buelaug s generalforsamling den 14. juni 2020 .

1. Konstitueret formand Ole B. bød velkommen til Generalforsamlingen.

Steen blev valgt til ordstyrer, og Heidi blev valgt som referent.

2. Steen startede med at erklære generalforsamlingen rettidigt indkaldt, og

dermed beslutningsberettiget. Pernille og Erling blev valgt som stemmetællere.

Inden generalforsamlingen startede med dagsordenen, blev medlemmerne

opfordret til at holde afstand jf. Sundhedsstyrelsens anbefalinger ift. Covid-19.

Desuden noterede Steen at der var 17 medlemmer tilstede, og kasserer Lars

kunne bekræfte at alle var stemmeberettigede.

3. Ole B. læste formandsberetningen op.

Vi havde et meget aktivt år i 2019, deltog i alle Østfyns museums aktiviteter,

incl. kommunens aktiviteter med kultur på recept mm. Desuden deltog i

events med DBU og Lundsgaard.

Der lød en stor tak til alle de medlemmer, der er med til at løfte opgaverne i

klubben, alt inkluderet fra græsslåning, til de mange sociale aktiviteter, bygning

af skurbyen m.m. Grundet Coronapandemien er dette år næsten uden

aktiviteter.

4. Årsregnskabet blev vedtaget.

5. Budgettet blev vedtaget. Lars informerede om, at der til marts skal vælges ny

kasserer, da han ikke genopstiller.

6. Der var ingen indkomne forslag

7. Kontingentsatserne forbliver uændrede.

8. Valg af formand- efter stor tak til Ole H for den store indsats, blev

Ole B valgt som formand.

9. Valg af bestyrelse.

Anja valgt som næstformand.

Sekretær Jørgen.

Kasserer er fortsat Lars, frem til marts.

Bestyrelsesmedlem: Erling.

Suppleant: Alice.

Revisor: Niels Glud valgt in absentia.

Revisor suppleant: Steen.

Arbejdsgruppe Medlemmer

Modtagelse af nye medlemmer: Ole B. 

Kan kontaktes telefonisk

Henvendelse vedr. Buelauget kan også foretages via e-mail

 nsblforening@gmail.com

----------------------------------------------------------------

Middelalder: Billy, 

Ole H.  tlf. 3034 5547

Heidi, 

Erling, 

Søren, 

-----------------------------------------------------------------

Skydebane: Bestyrelsen varetager dette:

Eventudvalg: 

Ole H. tlf: 3034 5547

Anja, 

Høststævne: Vi får oplæg fra bestyrelse.

Åbent hus arrangement: Bestyrelsen kommer med et udkast.

Festudvalg: Meld jer gerne.....

Jeg håber, at alle der meldte sig er noteret, hvis jeg har misset nogen, så giv

endelig lyd, så I kommer i grupperne. Alle er velkomne, uanset hvor mange der

er i forvejen.

Hvis man var så uheldig at være forhindret i at deltage i generalforsamlingen,

kan man henvende sig til grupperne. Gruppemedlemmer har givet samtykke til

at deres mail og nummer er tilgængeligt.

Der er som udsendt på mail, byvandring 4. juli i Middelaldertøj (Danehof dag),

meld tilbage til Steen

Der skal indkøbes udsugning til værkstedet.

Der er et ønske om rigtige skydeskiver på bane 9 og 10, det frigør også de små.

transportable skydeskiver til alle vores events på museet.

Det blev vedtaget at starte med at købe een ny skydemåtte.

Bueskytte laves som klistermærker igen.

Referent Heidi.

Referat NSB 14 juni 2020.Referat af Nyborg Slot Buelaug s generalforsamling d. 6.marts 2019.
Der var 16 deltagere der alle havde stemmeret..
Formanden bød velkommen..
Heidi Neumann blev valgt som dirigent.
Der blev valgt 2 stemmetællere, Anja Nielsen og Jan Cool og formanden som referent.
Formanden aflagde bestyrelsens beretning for året 2018 og en smule om fremtiden..
Der blev klappet som godkendelse af beretningen.
Formanden læste et brev op fra afgåede næstformand Per Jørgensen ,om hvorfor han ikke modtager genvalg..
Regnskabet blev forelagt af kasserer Lars , som fortalte lidt om indtægter og udgifter..
Budgettet blev forelagt af kassereren.. Der blev klappet af begge punkter som godkendelse af disse..
Lars oplyste at der pr. 28.feb. 2019 er 35 seniormedlemmer og 5 juniorer og 4 passive..
Der var 2 forslag til vedtægtsændringer. De blev begge IKKE vedtaget pga. for få stemmer.. Der kræves 2/3 af fremmødte deltagere der stemmer for ..
Ny næstformand er Ole Brandt. Tillykke til ham..
Der var genvalg af Lars som kasserer med applaus..
Jesper Nielsen blev valgt til suppleant..Tillykke til ham
Niels Glud blev genvalgt som revisor og Erik Jensen som revisorsuppleant..Applaus til dem..
Under eventuelt fortalte formanden om Armbrøst Laugets planer om en skydebane på arealet bag ved buelaugets fang net.. De har fået tilladelse af Nyborg Kommune og Politiet til det. Det gav anledning til megen snak frem og tilbage..
Senad valgte herefter at træde ud af bestyrelsen. Tak til Senad for hans arbejde i bestyrelsen.
Suppleant Jesper Nielsen indtræder i bestyrelsen..
Der vil senere blive indkaldt til ex ordn. generalforsamling om valg af ny suppleant. Anja Nielsen opstiller som kandidat..
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen .. Tak til denne...
Mvh, referent Ole Hansen ...


Generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug d. 14.marts 2018

Ad. 1 som aftens dirigent/ordstyrer havde bestyrelsen foreslået Steen, som blev accepteret med applaus.

Som optakt til generalforsamlingen holdt Steen mandtal Der deltog 19 klubmedlemmer, som kasseren Lars kunne bekræfte, alle var stemmeberettiget, da kontingentet var betalt forud for generalforsamlingen.

Steen fastslog desuden at generalforsamlingen er lovlig, da den er varslet jf. Vedtægterne.

Herefter indledte den konstituerede formand Per, med at tydeliggøre aftenens fordeling af ordstyrefunktion, således at han varetager den under pkt. 6a, da det var et forslag indgivet af Armbrøstlauget som fremlægges af Steen. Steen har ordstyrefunktion under alle andre punkter.

Ad. 2) Aftenens referent blev undertegnede. Aftens stemmetællere blev Magdalene og Ole B

Ad. 3) Formanden/ bestyrelsens beretning blev læst op af Lars, da Ole var syg.

Formandens beretning er vedhæftet referatet. Der var stor ros og taknemmelighed til de medlemmer der er klubbens arbejdskraft både internt og ikke mindst eksternt.

Ad.4) Regnskabet for 2017 blev gennemgået af kasseren/Lars, alle poster blev uddybet mundtligt. Regnskabet blev underskrevet af bestyrelsen således det kan afleveres til kommunen.

Ad.5) Næste års budget(2018) blev fremlagt af kasseren/Lars.

Budgettet blev drøftet, da der er flere ubekendte poster, idet vi primært tjener vores penge på alle de kulturelle arrangementer vi deltager i. Vi blev enige om, at kassebeholdningen skulle være buffer for uforudsete udgifter. Lars hænger det reviderede budget op, på opslagstavlen i klubhuset, hvor det plejer at hænge. Det var posterne skydebane der blev reduceret til 10.000 og middelalder til 1500.

Ad. 6) Indkomne forslag:

6a) Sammenlægning af Nyborg Slot Buelaug og armbrøstlauget, præsenteret v. Steen.

Der blev drøftet fordele og ulemper primært ift. økonomi og sikkerhed.

Forslaget blev nedstemt af 11 der stemte imod og 6 der stemte for samt 2 blanke stemmesedler.

Der er dog bred opbakning til, at vi står sammen på vores kulturelle arrangementer, da armbrøstskytterne også er medlem i Nyborg Slot Buelaug.

6b) Regulering af familiekontingent v. kasser Lars.

Familiekontingentet forslås reguleret, således at første medlem betaler almindeligt kontingent på 300kr. De næste medlemmer betaler 100kr.

Der bliver et indmeldelsesgebyr på 50kr.

Der var afstemning ved håndsoprækning med 18 for, hvorfor det blev vedtaget.

6c) Fastsættelse af dato for sidste rettidig indbetaling af kontingent bliver ultimo februar. Såfremt man betaler efter denne dato, vil ny indbetaling af kontingent medfører et indmeldelsesgebyr på 50kr.

Stemmefordeling: 15 for, 2 imod og 2 blanke, derfor er forslaget vedtaget.

6d) Bestyrelsen ønskede at de to forslag 6d)og 6e)blev stillet op over for hinanden. Da det handler om vedtægtsændringer vil det forudsætter 13 stemmer for det ene forslag kan vedtages. Begge forslag var vedlagt indkaldelsen 6d) var bestyrelsen forslag til ansvarsformulering, 6e) var Jørgen K's forslag. Eksklusionskriteriet var kardinalpunktet og blev drøftet både for og imod begge forslag.

Afstemning 10 for bestyrelsens forslag, 1 for Jørgen K's forslag, 4 stemte nej og 4 var blanke. Da der ikke for 2/3 flertal for hverken 6d) eller 6e) gælder de eksisterende vedtægter frem til næste generalforsamling eller evt. Ekstraordinær generalforsamling som kunne omhandle vedtægtsændringer.

Ad 7) Fastsættelses af kontingent.

Uændret fraset justeringen af familiekontingentet jf. Pkt. 6b) Senior 300kr Junior 150 kr Passive 100 kr.

Ad 8) Valg af bestyrelse:

På valg er formand Ole, som ønsker genvalg - genvalgt med applaus in absentia

På valg bestyrelsesmedlem Thomas- ønsker ikke genvalg. Stor applaus for indsatsen.

På valg Senad- ønsker genvalg- genvalgt med applaus Bestyrelsen forslog undertegnede til bestyrelsesmedlem, stemt ind.

Derfor behov for ny suppleant, Ole B valgt med applaus.

Revisor/bilagskontrollant på valg Niels Gluud- ønsker genvalg, blev genvalgt med applaus in absentia

Revisor/bilagskontrollant-suppleant: Erik blev valgt med applaus

Ad 9) Eventuelt:

Grundet ønsket om vedtægtsændringer jf. Pkt. 6 d og e, blev nedsat en arbejdsgruppe; Magdalene blev valgt som tovholder for gruppen, Steen og Pernille blev også medlemmer. For bestyrelsen deltager Lars kasser, som klubbens ansigt udad til.

Der var generelt ytringer om at en ekstraordinær generalforsamling til vedtagelse ville være hensigtsmæssigt i år. Vi hører nærmere fra arbejdsgruppen.

Opvaskemaskinen

Det henstilles til at alle starter maskinen og ikke mindst tømmer den inden snavset porcelæn sættes ind i det rene. Med andre ord, anvend sedlen på bordet til at vise om maskinen indeholder rent eller beskidt service!

Når medlemmer ønsker vedtægtsændringer vil det fremadrettet forudsætte, at man først skriver det gældende afsnit ind Derefter skrives ændringsforslaget med tydelig angivelse af det er et forslag, dette for at lette afstemningen på generalforsamlingen.

Med den konstituerede formands kloge ord:

"Vi skal være glade for at bo i et land med forenings og ytringsfrihed" blev generalforsamlingen afrundet.

Referent: Heidi P.N.