Meddelelser


Referat af generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug 13-3-2022 kl. 11.00.

Punkt 1.

Formand Ole Brandt bød velkommen.

Punkt 2.

Bestyrelsen foreslog Steen Beyer som dirigent, og han blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der var 15 fremmødte. Ole Brandt blev valgt som referent.

Punkt 3.

Anja og Pernille blev valgt som stemmetællere.

Punkt 4.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt at Ole Brandt. Den blev vedtaget.

Punkt 5.

Kassereren aflagde årsregnskabet. Det helt store punkt var vores svindelsag, hvor vi blev fuppet for ca. 25.000 kr. Det blev godkendt.

Punkt 6.

Budgettet blev fremlagt af kassereren. Det blev også godkendt.

Punkt 7.

Indkomne forslag. Der var forslag fra Pernille og Steen Beyer om at afskaffe indmeldelsesgebyret og startgebyret på 50 kr. Det blev vedtaget med 13 stemmer for. To undlod at stemme.

Punkt 8.

De nuværende kontingenter forbliver uændrede (på nær ovennævnte ændring).

Punkt 9.

Valg af formand. Ole Brandt modtog genvalg. Valg af sekretær: Erling blev genvalgt. Valg af bestyrelsesmedlem. Jørgen genopstillede ikke, og Niels Glud blev valgt. Valg af suppleant til bestyrelsen: Lars Falkenberg blev valgt. Valg af revisor og revisorsuppleant: Steen blev valgt til revisor, og Pernille blev valgt til revisorsuppleant.

Punkt 10. - Eventudvalg: Ole Brandt. - Middelalderudvalg herunder Danehof: Erling, Bjørn, Billy, Lars Clemensen, Ole Brandt. Var man ikke med til generalforsamlingen, kan man sagtens efterfølgende melde sig til et udvalg,

Punkt 11.

Eventuelt: - Der blev diskuteret om hvor ofte vi skal have skydekonkurrencer og laugskydning. Vi blev enige om at fortsætte med laugskydning hver anden søndag og hver anden torsdag. - Vi har snart 10 års jubilæum. Det vil vi gerne bruge til et fremstød i at få nye medlemmer, f.eks. ved åbent hus og annoncering i ugeavisen og på Facebook. Bestyrelsen lægger en plan. - Lørdag 7 maj kl. 10 er der 3D skydning hos Niels Glud.

 15/3-22

Ole Brandt Formand