Meddelelser

Nyborg Slot Buelaug Generalforsamling søndag d. 4. april 2021 kl. 12.00 ved klubhuset Nyhavevej 1 A

.Dagsorden:

 1. Formanden byder velkommen. 

2. Valg af dirigent og referent.

 3. Valg af 2 stemmetællere. 

4. Bestyrelsens årsberetning ved formanden. 

5. Aflæggelse af årsregnskab ved kassereren. 

6. Budget for 2021/22 ved kassereren. 

7. Indkomne forslag. Bestyrelsen har to forslag til vedtægtsændringer. - Ændring vedr. undervisning i bygning af buer. - Ændring vedr. eksklusion af medlem. 

8. Fastsættelse af kontingenter. Nuværende er flg.: Seniorer 300kr. plus 100kr. pr. efterfølgende familiemedlem i husstanden. Unge op til 18 år og studerende 150 kr. Passive 100kr. Indmeldelsesgebyr 50 kr.

 9. Valg af kasserer. Lars stopper efter at have været kasserer i hele klubbens periode. Bestyrelsen foreslår Søren Bonde. Valg af næstformand. Anja Nielsen genopstiller. Valg af suppleant til bestyrelsen. Valg af en revisor og en revisorsuppleant. Personer der ønsker en bestyrelsespost henvender sig til formanden og fremsætter sit ønske på mail et par dage før generalforsamlingen. 

10. Eventuelt. - Arbejdsdag.

  Skal laugskydning med træ og fiber slås sammen?

 Mvh. Ole Brandt, formand

 Forslag til vedtægtsændring

 1: Formål afsnit B fjernes: " At medlemmerne lærer at fremstille historiske buer og pile." Formål afsnit G, følgende tekst fjernes: " (undervisning i bygning af træbuer, pile og strenge mv.)" Forslag til vedtægtsændring 

2: Teksten i afsnit Medlemmer " En eksklusion af et medlem skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling." erstattes af følgende tekst: "Hvis bestyrelsen ekskluderer et medlem, har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.

 En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Her kræves samme majoritet som ved beslutningen om eksklusion.

 Et medlem der er ekskluderet af en bestyrelse, men ikke af en generalforsamling, kan optages igen ved en bestyrelsesbeslutning." Følgende tekst udgår: 

Ansvar: " Der skal orienteres om sagen på den førstkommende generalforsamling, hvor alle sagens implicerede skal kunne give deres mening til kende." og " Hvis bestyrelsen ekskluderer et medlem, tages dette op på næstkommende generalforsamling.

Kære klubmedlemmer

Her er lidt nyt fra bueklubben.

Corona: Så blev der lempet på restriktionerne så vi nu må være 25 samlet til skydning. Derfor indfører vi nu igen de sædvanlige skydetider, søndag kl. 10, tirsdag kl. 10 og torsdag kl. 14.

Laugskydning begynder vi også med igen, så næste laugskydning bliver søndag den. 7 marts.

Generalforsamling: Den venter vi med. Jeg synes der er lidt usikkerhed med hensyn til om en generalforsamling, selvom den holdes udendørs, er omfattet af "udendørs idræts og foreningsaktiviteter", så jeg venter med at indkalde til der er klarhed over det, eller det generelle forsamlingsforbud er hævet.

Arbejdsdag: Vi indkalder nok til arbejdsdag engang i april. Der skal vi have lavet en terrasse udenfor bålhytten. Vi har 28 fliser der ligger spredt rundt omkring, og dem kan vi ligeså godt lave en terrasse af. Der er også nogle andre mindre ting der skal gøres.

Hvad året ellers bringer afhænger meget af situationen med corona. Om der bliver Danehof eller Sankt Mads eller andre arrangementer i år er nok ret usikkert.

Mvh

Ole Brandt

Formand NSBL


Referat af bestyrelsesmøde i NSBL 31-1-2021 kl. 11 i bålhytten

Ole Brandt

Tilstede: Erling, Jørgen, Alice, Lars, Ole og Anja på Messinger

Generalforsamling.

Vi satser på at holde den sidst i marts, som vi skal ifølge vores vedtægter. Det er med forbehold for corona situationen. Hvis den ser god ud, vil der blive indkaldt sidst i februar, ellers bliver den udskudt til senere.

Vi har to forslag til vedtægtsændringer. Det ene er om hvorvidt vi skal undervise folk i at bygge buer. Det skal vi efter vedtægterne, men det gør vi bare ikke, da der ikke har været nogen der har haft lyst til at lægge det frivillige arbejde i det. Det andet er vedr. eksklusion, som vi også har talt om på tidligere generalforsamlinger.

Ny kasserer.

Vi skal have valgt en ny kasserer på generalforsamlingen. Lars takker af som kasserer efter at have været det fra klubbens start. Vi har endnu ikke fundet nogen der vil overtage, så er der et klubmedlem derude der har lyst, så sig endelig til.

Arbejdsdag til foråret.

Vi laver en arbejdsdag en gang i april (med forbehold for corona situationen). Vi har 28 fliser liggende rundt omkring som vi gerne vil lave en terrasse af ved bålhytten. Nettene bag skiverne skal vi gøre noget ved så de holdes bedre sammen.

Økonomi.

Økonomien ser ok ud. Vi har hverken de store udgifter eller de store indtægter.

Der er indtil videre 19 der har betalt kontingent.

Træ kontra fiberbuer.

Der har været talt om at slå klassen for træbuer sammen med klassen for fiberbuer til laugskydning. Der er flere argumenter for og imod. Vi blev enige om at tage det op til diskussion på generalforsamlingen for at høre hvad medlemmerne synes.

Nyhedsbrev.

Jørgen synes vi skal sende et nyhedsbrev eller klubblad ud hvert kvartal, så klubmedlemmerne er orienteret om hvad der sker. Det skal være et nyhedsbrev hvor alle kan ytre sig. Det var der generel enighed om var en god ide, så det første vil blive sendt ud på et tidspunkt. Hvis man har et indslag eller noget man vil have med, så send det til Jørgen Kirk.

Næste bestyrelsesmøde holdes efter Generalforsamlingen.

mvh

Ole Brandt

Formand NSBLVi var en lille flok til juleskydning. Og årets laugsmester fik sin præmie. Det blev - igen igen - Jørgen Kirk med 1202 point. Nr. 2 blev Ole B med 1193 point, og nr. 3 blev Erling med 1166 point.Niveauet var højt i år. Sidste år vandt han med 1172 point, og i 2018 med 1146 point.50 meter længdeskydning vandt Jørgen også med 246 point, derefter Ole B med 240, Erling med 228 og Senad med 222.Kim vandt fiberklassen med 1051 point.Vi prøver igen i 2021. Ole Brandt. Formand.


Referat af bestyrelsesmøde den 8. Nov. 2020

Arrangementer resten af året:

3 D skydning udskyder vi til foråret/sommeren. Der var ikke det store fremmøde sidst, muligvis pga. corona, muligvis fordi det er ved at blive vinter.

Juleskydning vil blive lørdag den 19. dec., og det med det store forbehold at vi må samles efter gældende coronarestriktioner.

Hvordan det ellers vil være, melder vi ud senere, når vi kender coronarestriktionerne.

Vedtægtsændringer:

Vi har et par ting vi gerne vil ændre i vores vedtægter. Vi melder ud med et forslag senere inden generalforsamlingen.

Jes Lysgaard:

Han kommer på søndag og underviser i bueskydning. Desværre kan vi kun være 10 samlet, så det er ikke alle der har meldt sig til som kan være med.

Han skal have 1000 kr. i transportomkostninger. Det betaler klubben.

mvh

Ole Brandt

FormandReferat fra bestyrelsesmødet d. 28.10-2019

Deltagere: Ole H, Lars, Ole B, Anja og undertegnede

Afbud: Jesper

1. Lars får priser på røde t-shirts med klublogo

2. Da vi har været flittige til at deltage i arrangementer, er klubbens økonomi god. Vi er pt. 67 medlemmer

3. Opfølgning på kampmarkedet, vi forventer det sidste er afholdt og at det fremadrettet afholdes sammen med Danehof.

4. Høststævnet, var desværre planlagt samtidigt med andre lignende arrangementer, men de 12 mand der deltog, havde en god dag. Vi forventer at det er kommet for at blive og vil være mere opmærksomme på dato i eftersommeren. Tænker lidt ændringer, f. eks. At de bedste 5 skyder om de tre placeringer i hver gruppe.

5. Juleskydning bliver d. 15.december kl. 10-13

Årets Laugsmester skal kåres og have den flotte klubstatue til låns. Derfor bliver afleveringsdato af statue til formanden d. 1. Dec.

Anja og Ole handler ind til julehygge, kom frisk og lad os se om vi igen kan fylde klubhuset op.

6. Der har været et ønske fra "værkstedsfolket" om en ny spånsuger, denne anskaffes

Vi har desuden behov for ny ovn, køleskab og fryser i køkkenet samt ny støvsuger, så klubhuset er velfungerende. Der indkøbes også diverse pile og skydeskive materialer.

På kampmarkedet blev vi opmærksomme på at klubben mangler en del lejrudstyr, f.eks gryder,køkkenredskaber, træspande, trækasser, plastickasser m.m. Lars, Ole og Anja indkøber dette.

7. Der er kommet et forslag om et åbenthus arrangement til foråret, der nedsættes en arbejdsgruppe på generalforsamlingen.

Det er ligeledes et ønske fra bestyrelsen at der nedsættes andre grupper med særligt ansvar for mindre dele af klubbens opgaver f.eks. (Forslag modtages meget gerne)

• værksted/ klubhus

• buebane/ bålhytte

• historisk

• undervisning/skole/ " socialt ansvar"

Da vi alle har forskellige interesser for at deltage, håber vi, at I alle vil tænke over, hvor I kan hygge jer mest med ting der er på to do listen, for vi har den klub vi gerne vil have fremover.

Referent Heidi