Meddelelser

Bestyrelsesmøde søndag den 28-8-2022 kl. 11 i klubben

Tilstede: Søren, Erling, Niels, Ole

Opfølgning på Danehof:.Det gik fint. Alle vagter blev besat - trods formandens skepsis. Sammen med Armbrøstlauget tjente vi 12145 kr., så det blev 6072,50 kr. til hver laug.

Vi talte om forbedringer til næste år. Vi skal nok have en bedre skiltning, så folk kan se vi er der. Måske skal vi have en klub T-shirt, som dem der hjælper til til Danehof kan få gratis.

Jubilæums fest/stævne: Vi har 10 års jubilæum snart, faktisk er det 2 weekend i september. Det kan vi ikke nå at lave noget til, men vi holder en jubilæums fest/stævne lørdag 1 oktober. Søren laver et udkast.

Grenen i træet: Den er væk. Kommunen handlede hurtigt efter jeg ringede til dem igen, så den er fjernet.

Kulfiberpile: Vi blev enige om at kulfiberpile ikke tæller til laugskydning. Man må gerne træne med dem, og også bruge dem når vi har laugskydning, men de tæller ikke med i laugsmesterskabet.

Hesselhuset: Der er sendt regning til kommunen for 2022 og 2021. I alt 9500 kr.

3D skydning:. Generelt bliver skydning hos Niels Glud sidste lørdag i april og sidste lørdag i september. Vi køber et nyt dyr - en kalkun. Niels har allerede bestilt det.

Standard pile: Formanden efterlyste nogle standarder, især standardlængder, på vores klubpile.

Niels kendte et sted man kunne købe billige færdige pile. Den kigger vi på, så definerer vi en standard derefter.

Diverse:

Erling spurgte om vi skulle lave en klubtur til 9. Paderbow i Tyskland. Det er en stor buemesse 26+27 november.

Søren efterlyste en mere formel indmeldelse for nye medlemmer, og at folk meldte sig ind til kassereren og ikke til andre medlemmer.

referent Ole Brandt


Referat af generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug 13-3-2022 kl. 11.00.

Punkt 1.

Formand Ole Brandt bød velkommen.

Punkt 2.

Bestyrelsen foreslog Steen Beyer som dirigent, og han blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der var 15 fremmødte. Ole Brandt blev valgt som referent.

Punkt 3.

Anja og Pernille blev valgt som stemmetællere.

Punkt 4.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt at Ole Brandt. Den blev vedtaget.

Punkt 5.

Kassereren aflagde årsregnskabet. Det helt store punkt var vores svindelsag, hvor vi blev fuppet for ca. 25.000 kr. Det blev godkendt.

Punkt 6.

Budgettet blev fremlagt af kassereren. Det blev også godkendt.

Punkt 7.

Indkomne forslag. Der var forslag fra Pernille og Steen Beyer om at afskaffe indmeldelsesgebyret og startgebyret på 50 kr. Det blev vedtaget med 13 stemmer for. To undlod at stemme.

Punkt 8.

De nuværende kontingenter forbliver uændrede (på nær ovennævnte ændring).

Punkt 9.

Valg af formand. Ole Brandt modtog genvalg. Valg af sekretær: Erling blev genvalgt. Valg af bestyrelsesmedlem. Jørgen genopstillede ikke, og Niels Glud blev valgt. Valg af suppleant til bestyrelsen: Lars Falkenberg blev valgt. Valg af revisor og revisorsuppleant: Steen blev valgt til revisor, og Pernille blev valgt til revisorsuppleant.

Punkt 10. - Eventudvalg: Ole Brandt. - Middelalderudvalg herunder Danehof: Erling, Bjørn, Billy, Lars Clemensen, Ole Brandt. Var man ikke med til generalforsamlingen, kan man sagtens efterfølgende melde sig til et udvalg,

Punkt 11.

Eventuelt: - Der blev diskuteret om hvor ofte vi skal have skydekonkurrencer og laugskydning. Vi blev enige om at fortsætte med laugskydning hver anden søndag og hver anden torsdag. - Vi har snart 10 års jubilæum. Det vil vi gerne bruge til et fremstød i at få nye medlemmer, f.eks. ved åbent hus og annoncering i ugeavisen og på Facebook. Bestyrelsen lægger en plan. - Lørdag 7 maj kl. 10 er der 3D skydning hos Niels Glud.

 15/3-22

Ole Brandt Formand