Meddelelser


Referat af generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug 19-3-2023 kl. 11.00.

Punkt 1. Punkt 2.

Punkt 3. Punkt 4. Punkt 5. Punkt 6. Punkt 7.

Punkt 8. Punkt 9.

Formand Ole Brandt bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Ole Hansen som dirigent, og han blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ole Brandt blev valgt som referent.

Anja og Peter blev valgt som stemmetællere.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt at Ole B. Den blev vedtaget.

Kassereren aflagde årsregnskabet. Det blev godkendt.

Budgettet blev fremlagt af kassereren. Det blev godkendt.

Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog at det skulle være lovligt at skyde recurve med sigtemidler. Det blev vedtaget med 13 stemmer for og ingen imod.

De nuværende kontingenter forbliver uændrede.

Valg til bestyrelse.

 • - Næstformand: Anja havde ikke lyst til at fortsætte som næstformand. Bestyrelsen foreslog Peter, og han blev valgt.

 • - Kasserer: Søren blev genvalgt som kasserer.

 • - Referent: Erling har meldt sig ud af klubben, så han stopper som referent. Lars

  Falkenberg blev valgt i stedet.

 • - Suppleant: Bjørn blev valgt som suppleant.

 • - Revisorer: Steen og Pernille var ikke til stede, men de blev genvalgt som revisor og

  revisorsuppleant. Valg til udvalg.

  • - Modtagelse af nye medlemmer: Jørgen, Alice, Hans.

  • - Middelalderudvalg: Ole B, Lars F, Bjørn, Billy.

  • - Eventudvalg: Ingen meldte sig.

   Evt.

  • - Tag skal repareres på terrassen. Tal evt. med fritidskonsulenten.

  • - Kulturnat 12 maj. Lars F. orienterede.

  • - Ole køber nok en klubprinter til trykning af foldere og skydesedler.

  • - Vi mangler kaffefiltre.

Punkt 10.

Punkt 11.

Mødet blev hævet kl. 12.05. Referent Ole Brandt 


Referat af generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug 13-3-2022 kl. 11.00.

Punkt 1.

Formand Ole Brandt bød velkommen.

Punkt 2.

Bestyrelsen foreslog Steen Beyer som dirigent, og han blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der var 15 fremmødte. Ole Brandt blev valgt som referent.

Punkt 3.

Anja og Pernille blev valgt som stemmetællere.

Punkt 4.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt at Ole Brandt. Den blev vedtaget.

Punkt 5.

Kassereren aflagde årsregnskabet. Det helt store punkt var vores svindelsag, hvor vi blev fuppet for ca. 25.000 kr. Det blev godkendt.

Punkt 6.

Budgettet blev fremlagt af kassereren. Det blev også godkendt.

Punkt 7.

Indkomne forslag. Der var forslag fra Pernille og Steen Beyer om at afskaffe indmeldelsesgebyret og startgebyret på 50 kr. Det blev vedtaget med 13 stemmer for. To undlod at stemme.

Punkt 8.

De nuværende kontingenter forbliver uændrede (på nær ovennævnte ændring).

Punkt 9.

Valg af formand. Ole Brandt modtog genvalg. Valg af sekretær: Erling blev genvalgt. Valg af bestyrelsesmedlem. Jørgen genopstillede ikke, og Niels Glud blev valgt. Valg af suppleant til bestyrelsen: Lars Falkenberg blev valgt. Valg af revisor og revisorsuppleant: Steen blev valgt til revisor, og Pernille blev valgt til revisorsuppleant.

Punkt 10. - Eventudvalg: Ole Brandt. - Middelalderudvalg herunder Danehof: Erling, Bjørn, Billy, Lars Clemensen, Ole Brandt. Var man ikke med til generalforsamlingen, kan man sagtens efterfølgende melde sig til et udvalg,

Punkt 11.

Eventuelt: - Der blev diskuteret om hvor ofte vi skal have skydekonkurrencer og laugskydning. Vi blev enige om at fortsætte med laugskydning hver anden søndag og hver anden torsdag. - Vi har snart 10 års jubilæum. Det vil vi gerne bruge til et fremstød i at få nye medlemmer, f.eks. ved åbent hus og annoncering i ugeavisen og på Facebook. Bestyrelsen lægger en plan. - Lørdag 7 maj kl. 10 er der 3D skydning hos Niels Glud.

 15/3-22

Ole Brandt Formand