Meddelelser


Bestyrelsesmøde 1-4-2024 kl. 10 i klubhuset

Tilstede: Peter, Lars F, Louise, Niels P, Ole B

Arrangementer i 2024:

 • - Skydning hos Niels Glud sidste lørdag i april og september: Det er som det plejer, og klubben køber morgenbrød ligesom vi gjorde sidste gang.

 • - Arbejdsdag lørdag 13 april kl. 10-15.

 • - 8 maj kl. 14-16 har Maria og Thea et arrangement med en gruppe fra en vuggestue (personalet). Niels P hjælper til.

 • - Kulturnat 24 maj: Vi deltager som vi plejer med to baner, hvor den ene er skydning på det store maleri. Det skal vi bruge frivillige til.

 • - Eventdage 2+9 juni: Til eventuelle nye medlemmer.

 • - 15 juni har vi et arrangement med CFD – sociale tilbud, hvor der kommer en gruppe på ca. 25 hørehæmmede og skyder. Lars F, Peter og Ole B hjælper (og gerne flere).

 • - Hesselhuset ultimo juni: Vi har ikke fået nogen henvendelse endnu, men vi regner med videltager med det vi har ressourcer til. Peter tager kontakt til dem.

 • - Danehof 5-7 juli: VI deltager med Armbrøstlauget som vi plejer. Der skal vi også brugefrivillige. Peter melder os til.

 • - Høststævne: Vi sætter en dato senere.

 • - Buemagertræf 9 november. Det har vi lovet at holde i år, og det bliver altid holdt anden lørdag i november. Vi skal have fundet et sted at holde det, og 2-3 emner vi kan underholde med – enten af os selv eller nogen udefra.

 • - Juleskydning: Vi sætter en dato senere

 • - Indendørs skydning vinter 2024/2025: Peter kontakter formanden for skytteklubben for nærmere aftale.

  Ændring af kontaktpersoner. Peter skal være kontaktperson i stedet for Ole hos kommunen/museet/andre foreninger. Det klarer Ole og Peter.

  Promovering af NSBL. Vi vil gøre noget for at promovere os selv. F.eks.:

  • - Nye foldere og Roll-ups til Kulturnat og andre arrangementer.

  • - Hjemmeside opdatering

  • - Ændre torsdagsskydningen til kl. 17-18 med evt. efterfølgende grill.

  • - Eftermiddagsskydning tirsdag kl. 16.30 til 17.30.

  • - Undervisning og intro forløb af nye medlemmer.

  • - T-shirts med logo. Lars F finder en kontakt til dem der har lavet den der hænger i klubhuset.

  • - Eventdage som bliver holdt 2+9 juni.

   Ølkassen: Ole B fortsætter med den indtil videre. Måske er der nogen der gerne vil overtage den. Det kan godt være en udenfor bestyrelsen – en fra tirsdagsskydningen måske.

   Nyt skumdyr: Vi køber et nyt skumdyr – og et af de store. Det bliver en "Stående vildged". Ole B bestiller med det samme.

   Fritidsportalen: Den nye "Foreningsportal" som kommunen indførte sidste år, har ikke levet op til forventningerne, så de går tilbage til den gamle "Fritidsportal" igen.

   Arbejdsdag: Vi tager en arbejdsdag 13 april kl. 10-15. Ole B får udarbejdet en liste over arbejdsopgaver forinden. Klubben giver frokost.

   Fiberpile: Fra dags dato er det nu tilladt at skyde med fiberpile til laugskydning. Der skelnes ikke mellem fiber eller træpile til konkurrencen om at blive årets laugsmester.

Varmepumpe: Kommunen har lovet at bestille en elektriker til at sætte en varmepumpe op.

Næste møde: Bliver engang inden Danehof hos Lars F Referent Ole B 


Referat af generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug 10-3-2024 kl. 11.00.

Punkt 1. Formand Ole Brandt bød velkommen.

Punkt 2. Bestyrelsen foreslog Ole Hansen som dirigent, og han blev valgt. Han konstaterede at

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ole Brandt blev valgt som referent.

Punkt 3. Søren og Niels Glud blev valgt som stemmetællere.

Punkt 4. Bestyrelsens beretning blev fremlagt at Ole B. Den blev vedtaget.

Punkt 5. Kassereren aflagde årsregnskabet. Det blev godkendt.

Punkt 6. Budgettet blev fremlagt af kassereren. Det blev godkendt.

Punkt 7. Indkomne forslag. Der var ikke nogen indkomne forslag.

Punkt 8. De nuværende kontingenter forbliver uændrede.

Punkt 9. Valg til bestyrelse.

- Formand: Ole B gik af som Formand. Bestyrelsen foreslog Peter, og han blev valgt.

- Kasserer: Søren gik af som kasserer. Ole B blev valgt som ny kasserer.

- Næstformand. Lars Falkenberg blev valgt som ny næstformand.

- Sekretær: Niels Petersen blev valgt.

- Bestyrelsesmedlem: Louise blev valgt.

- Revisorer: Ole Hansen blev valgt. Lars Clemensen blev valgt som suppleant.

Punkt 10. Valg til udvalg.

Ole B mente det aldrig havde været den store succes med udvalg, så der blev ikke valgt

nogen. Bestyrelsen vil uddelegere de opgaver der er.

Punkt 11. Evt.

- Der blev talt en del om hvad vi skal gøre for at få nogle nye medlemmer – også gerne

nogle unge medlemmer. Vi kunne f.eks. holde nogle events, få nogle klubtrøjer med

logo, en eller anden form for markedsføring, og det må gerne koste nogle penge. Nye

stickers til biler kan vi også bruge.

- Nogle mente vi gerne må bruge nogle penge til bestyrelsesmøderne.

- Nogle mente vores logo med buemanden skal opdateres. Det var der andre der mente at

det ikke skal.

- Der blev efterlyst undervisning i bueskydning for nye medlemmer. Det er nok noget vi

skal have fokus på, selvom de gamle formænd mente at det har vi prøvet uden den store

succes.

Referent Ole Brandt


Bestyrelsesmøde 17-9-2023 Tilstede: Ole, Lars, Peter, Niels Kulturnat 2024:

 Vi melder os til. Det er meget populært blandt de besøgende, og der er også et maleri der skal fortsættes på. Foreningsaften: Kommunen har oprettet en ny foreningsportal, og de afholder tre foreningsaftener hvor der oplyser om den. Formanden melder sig til Indendørs skydning – skal vi det igen?: Det vil vi gerne.

 Peter tager kontakt til formanden for Nyborg skytteforening, og spørger om vi kan skyde denne vinter også. Forskellige måder at skyde på – opfølgning fra sidst:. Der blev talt om at gå samtidig med at vi skyder. Det vil blive afprøvet en af de næste gange. Derudover vil vi gerne bygge en af de bevægelige skydeskiver som Lars har talt om. Der er lagt en video på Facebook, hvor man kan se hvordan den virker. 

Vand i kælderen: Det stammer fra det vandrør der går ind i kælderen, og der er sikkert et hul på den anden side af væggen. Der har været en mand fra kommunen og en VVS'er ude at kigge på det. Næste skridt er at flytte toilettet og grave vandrøret frit. Det tager kommunen sig af. Lars har spurgt om vi kan få et nyt toilet. 3D skydning: 

Der er 3D skydning lørdag den 30 sept. kl. 10 hos Niels Glud, Åløkkevej 5, 5884 Gislev. Alle klubbens medlemmer er inviteret. Klubben køber morgenbrød.

 Buemagertræf: Iwaz bueklub har inviteret os til buemagertræf lørdag 11 november i Odense. Det er et årligt træf for folk der har interesse for buebygning og historiske buer. Næste bestyrelsesmøde: 26 nov. Kl. 11.15.

 Ole Brandt Formand NSBL

Resultater fra Odinstævnet 2023.


Referat af generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug 19-3-2023 kl. 11.00.

Punkt 1. Punkt 2.

Punkt 3. Punkt 4. Punkt 5. Punkt 6. Punkt 7.

Punkt 8. Punkt 9.

Formand Ole Brandt bød velkommen.

Bestyrelsen foreslog Ole Hansen som dirigent, og han blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Ole Brandt blev valgt som referent.

Anja og Peter blev valgt som stemmetællere.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt at Ole B. Den blev vedtaget.

Kassereren aflagde årsregnskabet. Det blev godkendt.

Budgettet blev fremlagt af kassereren. Det blev godkendt.

Indkomne forslag. Bestyrelsen foreslog at det skulle være lovligt at skyde recurve med sigtemidler. Det blev vedtaget med 13 stemmer for og ingen imod.

De nuværende kontingenter forbliver uændrede.

Valg til bestyrelse.

 • - Næstformand: Anja havde ikke lyst til at fortsætte som næstformand. Bestyrelsen foreslog Peter, og han blev valgt.

 • - Kasserer: Søren blev genvalgt som kasserer.

 • - Referent: Erling har meldt sig ud af klubben, så han stopper som referent. Lars

  Falkenberg blev valgt i stedet.

 • - Suppleant: Bjørn blev valgt som suppleant.

 • - Revisorer: Steen og Pernille var ikke til stede, men de blev genvalgt som revisor og

  revisorsuppleant. Valg til udvalg.

  • - Modtagelse af nye medlemmer: Jørgen, Alice, Hans.

  • - Middelalderudvalg: Ole B, Lars F, Bjørn, Billy.

  • - Eventudvalg: Ingen meldte sig.

   Evt.

  • - Tag skal repareres på terrassen. Tal evt. med fritidskonsulenten.

  • - Kulturnat 12 maj. Lars F. orienterede.

  • - Ole køber nok en klubprinter til trykning af foldere og skydesedler.

  • - Vi mangler kaffefiltre.

Mødet blev hævet kl. 12.05. Referent Ole Brandt. 


Referat af generalforsamling i Nyborg Slot Buelaug 13-3-2022 kl. 11.00.

Punkt 1.

Formand Ole Brandt bød velkommen.

Punkt 2.

Bestyrelsen foreslog Steen Beyer som dirigent, og han blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og der var 15 fremmødte. Ole Brandt blev valgt som referent.

Punkt 3.

Anja og Pernille blev valgt som stemmetællere.

Punkt 4.

Bestyrelsens beretning blev fremlagt at Ole Brandt. Den blev vedtaget.

Punkt 5.

Kassereren aflagde årsregnskabet. Det helt store punkt var vores svindelsag, hvor vi blev fuppet for ca. 25.000 kr. Det blev godkendt.

Punkt 6.

Budgettet blev fremlagt af kassereren. Det blev også godkendt.

Punkt 7.

Indkomne forslag. Der var forslag fra Pernille og Steen Beyer om at afskaffe indmeldelsesgebyret og startgebyret på 50 kr. Det blev vedtaget med 13 stemmer for. To undlod at stemme.

Punkt 8.

De nuværende kontingenter forbliver uændrede (på nær ovennævnte ændring).

Punkt 9.

Valg af formand. Ole Brandt modtog genvalg. Valg af sekretær: Erling blev genvalgt. Valg af bestyrelsesmedlem. Jørgen genopstillede ikke, og Niels Glud blev valgt. Valg af suppleant til bestyrelsen: Lars Falkenberg blev valgt. Valg af revisor og revisorsuppleant: Steen blev valgt til revisor, og Pernille blev valgt til revisorsuppleant.

Punkt 10. - Eventudvalg: Ole Brandt. - Middelalderudvalg herunder Danehof: Erling, Bjørn, Billy, Lars Clemensen, Ole Brandt. Var man ikke med til generalforsamlingen, kan man sagtens efterfølgende melde sig til et udvalg,

Punkt 11.

Eventuelt: - Der blev diskuteret om hvor ofte vi skal have skydekonkurrencer og laugskydning. Vi blev enige om at fortsætte med laugskydning hver anden søndag og hver anden torsdag. - Vi har snart 10 års jubilæum. Det vil vi gerne bruge til et fremstød i at få nye medlemmer, f.eks. ved åbent hus og annoncering i ugeavisen og på Facebook. Bestyrelsen lægger en plan. - Lørdag 7 maj kl. 10 er der 3D skydning hos Niels Glud.

 15/3-22

Ole Brandt Formand